تهی‌سازی کولینرژیک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دستگاه عصبی خودگردان

تهی‌سازی کولینرژیک دستگاه عصبی خودگردان دستگاه عصبی خودگردان (Autonomic nervous system) در برگیرنده آن دسته از نورون‌های حرکتی است که فعالیت ماهیچه‌های صاف، تراوش غده‌ها، تپش قلب و روی هم رفته کنش اندام‌های درونی را ساماندهی می‌کنند. این سامانه بطور کلی غیرارادی بوده و بر اندام درونی بدن تأثیر می‌گذارد. دستگاه عصبی خودگردان از شمار فراوانی گره‌های عصبی خودکار و دو نورون حرکتی در هر زنجیره به نام نورون‌های پیش گره‌ای و پس گره‌ای تشکیل شده‌است. نورون‌های پیش گره‌ای، نورون‌هایی هستند که جسم سلولی آن‌ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار گرفته و آکسون آن‌ها برای سیناپس با نورون بعدی تا گره عصبی ادامه یافته‌است. نورون‌های پس‌گره‌ای، نورون‌هایی هستند که جسم سلولی آن‌ها در گره است و آکسون آن‌ها تا اندام واکنش دهنده، ادامه یافته و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید