سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پاورپوینت آموزش شطرنج

سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها دانلود پاورپوینت آموزش شطرنج Powerpoint ppt چکیده محتوای فایل شروع بازی سیسیلی: این دفاع درسال 1594 به وسیله ی پولریو مولف وشطرتج باز نامی قرن 16 ایتالیا اراده گردید . براساس منابع دیگر کاررا یکی دیگر از شطرنج بازان نامی ایتالیا در سال 1517 آن را ابداع کرده است . وچاکوب سارات (قرن 19)این بازی را به نام زادگاه او نام نهاد یکی از مهم ترین شروع بازی هاست که هر شطرنج باز باید فول باشد چرا ؟ اولا : اگر سیاه شدید وسفید جلوی شما e5بازی کرد حتما سیسیلی می رویم . دوما:اگر شما شروع بازی های e5 را دنبال می کنید ممکن است سیاه در جلوی شما سیسیلی بازی کند وشما باید برآن مسلط باشید سوما : طبق آمار رسمی فیده شروع بازی سیسیلی در ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

اصول بازی شطرنج

سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها دانلود مقاله اصول بازی شطرنج Chess paper pdf ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘﺪی ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓـﻪ ای را در ﭘـﯽ داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯿﺴﺮ اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮد ؛ ﻨﺼﻮ در ﻏﯿﺮ اﯾ ر ت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘـﺪی ﺑـﺮای اﮔـﺎﻫﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻮل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ببرد. اﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ﺷـﻄﺮﻧﺞ در واﻗـﻊ ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯽ ﻣﻔ ﺑﺎ ﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽ د ﺳﺎز . ﺑ ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید